Všeobecné obchodní podmínky

Společnost EFG CZ spol. s r.o. vydává podle § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako "VOP").

Základní ustanovení

EFG CZ spol. s r.o., se sídlem Na Jarově 4, 130 00 Praha 3, zapsaná u MS v Praze, oddíl C, vložka 58052, IČ: 24649876, DIČ: CZ25649876 (dále jen Provozovatel), tímto vydává všeobecné obchodní podmínky užívání Služeb a internetového portálu (dále jen Portál), dostupného na URL adresách http://www.dochazkaonline.cz, http://assistant.efg.cz, http://www.aktion.cz a souvisejících podstránkách. Odsouhlasením tohoto ujednání se Zákazník níže uvedených služeb (dále jen Zákazník) zavazuje dodržovat pravidla všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP). Přístupem na Portál a užitím jakékoli informace umístěné na Portálu nebo provedením registrace Zákazník potvrzuje, že se seznámil s VOP a souhlasí, že se jimi bude řídit. V případě porušení VOP Zákazníkem níže uvedených služeb může provozovatel níže uvedených služeb uplatnit opatření obsažená v těchto VOP.
Vlastníkem a provozovatelem Portálu je Provozovatel, který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Provozovateli slouží autorská práva ke zveřejnění obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách Portálu, včetně textu, designu stránek, dat, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na stránkách Portálu.

Definice dalších pojmů

Zákazník – fyzická či právnická osoba, která si zakoupila (objednala) Službu Aktion.ONE na určité období a odsouhlasila tyto VOP.

Registrace zákazníka – proces na portále Provozovatele, kdy dochází k zápisu informací o zákazníkovi do databáze Provozovatele, vytvoření jeho přihlašovacích údajů (jméno a heslo), vystavení objednávky, výběr zúčtovacího období, odsouhlasení VOP a aktivace uživatelského účtu. Na základě registrace je zákazníkovi zpřístupněna Služba a jsou zasílány faktury za využívání služby.

Parametry služby – určují rozsah služby a cenu služby:
Počet ID – je základním parametrem (též počet osob, nebo identifikátorů). Tento parametr znamená kolik osob je v systému aktivních, tzn. má přiřazenu identifikační kartu nebo zadaný otisk prstu (identifikátor) a nastavena časová omezení. Počet ID může být odlišný od celkového počtu osob zadaných v databázi, protože celkový počet osob obsahuje i neaktivní osoby (se zrušenou platností);
Počet AP (adresové body) – tento parametr určuje kolik snímacích zařízení (Hardware) může být připojeno do jednoho systému. Snímací zařízení je v tomto případě takové zařízení, které je vybaveno IP adresou a slouží k identifikaci osoby na základě jejího identifikátoru (docházkový terminál).

Zúčtovací období – období na jaké byla služba objednána v závislosti na periodicitě platby.  Platba probíhána na základě faktury – daňového dokladu bezhotovostním převodem na účet Provozovatele. Pro účely Aplikace Aktion.ONE jsou využívána zúčtovací období:

Aktion.ONE - internetová aplikace provozovaná formou Služby na Portálu Provozovatele. Je určena pro evidenci osob, elektronický sběr a vyhodnocení časových dat. Sběr dat je realizován prostřednictvím docházkových terminálů nebo jiných zařízení (viz Hardware) a Softwarem Aktion Connector instalovaném na klientském počítači. Využití dat pořízených Aplikací v rozsahu její funkcionality je plně v odpovědnosti Zákazníka. V rámci používání Aplikace získává Zákazník možnost:

Hardware – zařízení instalované u Zákazníka, určené pro identifikaci osob (docházkový terminál, dveřní kontrolér, snímač karet, identifikační karty, apod.) a veškerá související zařízení nutná pro provoz zařízení (napájecí zdroje, dveřní zámky, tlačítka, ovladače, aj.)

Software Connector – aplikace instalovaná na klientském počítači, zprostředkující výměnu dat mezi Portálem poskytovatele a Hardwarem instalovaným u zákazníka. Aplikace je nezbytná pro funkci Služby Aktion.ONE. Aby byla data aktuální, je nezbytné, aby byla trvale spuštěna.

Firmware – programové vybavení pro snímací zařízení (Hardware) umožňující jeho funkci. Pro službu Aktion.ONE je určen speciální firmware umožňující datovou komunikaci těchto zařízení pouze se serverem Provozovatele. Zařízení nelze bez změny firmware využít v jiných aplikacích. Výměnu firmware provádí výrobce.

Assist@nt (Centrum technické podpory) - je centrum služeb a nástrojů Zákazníka na www adrese https://assistant.efg.cz. Slouží k registraci zákazníků a evidenci požadavků na technickou podporu (helpdesk a hotline). Prostřednictvím tohoto serveru je zákazníkovi umožněno sledovat a měnit parametry jím objednané služby a mít přístup k fakturám za službu v elektronické podobě.

Výpadek provozu serveru a Služby - je přerušení chodu některé ze základních služeb serveru, způsobující jeho úplnou nefunkčnost

Správce – uživatel registrovaný na centru služeb Assist@nt v organizaci Zákazníka jako první, správce má právo přidělovat oprávnění dalším uživatelům v dané organizaci, až do úrovně svých přístupových oprávnění. Uživatel registrovaný na serveru www.dochazkaonline.cz se automaticky stává uživatelem (správcem) i na serveru Assist@nt.

Kontaktní adresa je poštovní adresa místa nebo adresa elektronické pošty.

Obsah a vyloučení odpovědností

Zákazník nese zodpovědnost za své aktivity spojené s užíváním Portálu a souhlasí s tím, že služby nebudou využívat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, Listinou základních práv a svobod, osobnostními právy či právy duševního vlastnictví, porušováním a zasahováním do práva autorského, pravidly používání služeb provozovatele a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah firemních dat. Za firemní data v rámci Portálu je plně odpovědný zákazník, jehož Zákaznické účty se k těmto stránkám vztahují.
Zákazník je povinen vždy respektovat práva třetích osob, zejména při nakládání s fotografiemi a obdobnými díly. Veškerou odpovědnost za případné neoprávněné nakládání s takovými předměty nese výhradně Zákazník.

Provozovatel nezaručuje ani neprohlašuje, že používání Portálu či softwaru využívaného v souvislosti s Portálem bude nepřetržité či bezporuchové či bude odpovídat požadavkům Zákazníka ani, že používání Portálu či softwaru bude vhodné pro účel zamýšlený Zákazníkem ani, že budou jakékoli závady Portálu a softwaru odstraněny.

Provozovatel prohlašuje, že se zavedení služeb věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Serveru mohla vzniknout Zákazníkům či třetím osobám.

Odpovědnost za jakoukoli škodu počítače nebo počítačového systému Zákazníka, poškození dat, ztrátu dat nebo jinou ztrátu vzniklou v důsledku stažení či spoléhání se na jakýkoli obsah Portálu (včetně Obsahu dodaného v rámci Produktů Provozovatele) nese výhradně Zákazník. Provozovatel učiní přiměřená preventivní opatření za účelem ochrany proti softwarovým virům či jakýmkoli jiným programům, jejichž cílem je negativně ovlivnit, přerušit, poškodit, či omezit fungování jakéhokoli počítače, softwaru či hardwaru či jej zničit (dále jen "Virus"), avšak nezaručuje, že Obsah, Portál či Software nebudou Viry obsahovat.

Odpovědnost za veškerý obsah a data, k němuž bude Zákazník prostřednictvím Portálu přistupovat, nebo bude přenášen mezi zařízením instalovaným u Zákazníka a Portálem či jinak přenášet (dále jen "Přenášet"), nese výhradně Zákazník. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu jakéhokoli Obsahu Přenášeného Zákazníkem a Zákazník by si měl veškerý takovýto Obsah zálohovat. Zálohovat data umožňuje Provozovatel v aplikaci Aktion.ONE formou exportu dat.

Provozovatel se zavazuje písemně informovat Zákazníka o všech okolnostech znemožňujících poskytování služeb, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy předem, tak, aby mohla být ze strany Zákazníka přijata nutná opatření. To se týká zejména přerušení provozu z důvodu nutné správy síťové infrastruktury, přerušení dodávky energie, havárie, rekonstrukce objektů a inženýrských sítí či prostor, ve kterých jsou Služby poskytovány. Písemný záznam dle předchozí věty slouží jako důkazní prostředek, obecně smluvními stranami respektovaný.

Provozovatel nenese zodpovědnost za přerušení poskytování služeb Zákazníkovi dle těchto Podmínek užití v případě zásahu třetích osob či vyšší moci (zejména povodeň, požár, vítr, válka, zemětřesení apod.) nebo v případě poruchy na zařízení třetích dodavatelů (zejména rozsáhlý a dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení atd.), pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možno zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí Provozovatele anebo byly způsobeny neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu Služby.

Zákazník souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn v průběhu poskytování Služby změnit své VOP a provozní podmínky. Oznámení o změně je provedeno písemně. Zákazník je povinen pravidelně se seznamovat se změnami VOP. Bude-li Zákazník pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn Provozovatelem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí. Nesouhlasí-li Zákazník s novými VOP (v případě navýšení cen se změnou v ceníku), je oprávněn vypovědět Objednávku o čerpání Služby do 30 kalendářních dnů od okamžiku oznámení citovaných změn. V případě, že Zákazník nedoručí Provozovateli do 30 kalendářních dnů od oznámení změny své rozhodnutí ukončit čerpání Služby z důvodu neakceptace nových VOP či Provozních podmínek, považuje se toto za souhlas Zákazníka s novým zněním VOP či Provozních podmínek.

Vkládání osobních údajů, dat, grafických souborů atd. je zcela dobrovolné a užívání aplikace jimi není podmíněno. Tyto údaje nebudou použity k žádným dalším účelům s výjimkami stanovenými těmito podmínkami. Zákazník je povinen udržovat své přihlašovací údaje (Zákaznické jméno a heslo) a údaje o své firmě v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití identifikačních údajů Zákazníka vzniklé jeho neopatrností či porušením těchto VOP.

Zákazník souhlasí s tím, že údaje, které o osobách zadá do aplikace Docházka Online, vyjma Zákaznického hesla, budou viditelné pro ostatní uživatele v jeho firmě.

Zákazník souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů služby provozovatelem služby a pro rozvoj a provoz služby.

Zákazník souhlasí s tím, že na jeho počítači bude nainstalována aplikace Connector nebo jiná podpůrná aplikace od Provozovatele Služby. Prostřednictvím sítě Internet bude docházet k předávání nasbíraných dat z instalovaného Hardware (např. docházkové terminály) na portál Provozovatele. Rovněž bude probíhat automatické vyhledávání a distribuce nejnovějších verzí aplikace Connector.

Provozní podmínky služeb a platby

Služby Portálu jsou poskytovány na základě Objednávky Zákazníka (též Smlouva). Objednávkou Zákazníka se rozumí objednání služby dle platného ceníku a odsouhlasení těchto VOP. Platný ceník Služby je umístěn na portále v elektronické podobě. Objednání služby probíhá výhradně elektronickou cestou při procesu registrace Zákazníka (dále jen Registrace) na Portále.

Cena za poskytnutí resp. poskytování Služby, případně další cenové podmínky – slevy, provize, bonusy, které se vztahují k objednávce jsou vždy stanoveny dle aktuálního ceníku.

Provozovatel si vyhrazuje právo informovat Zákazníka o změnách poskytování služeb formou e-mailové zprávy. Tato bude zaslána na e-mailovou adresu, uvedenou klientem při registraci v Zákaznické databázi. Neobdržení klientova vyjádření po uplynutí 21 dnů od zaslání e-mailu bude považováno za souhlas s navrhovanými změnami.

Výpověď Služby ze strany Zákazníka lze uskutečnit pouze písemnou formou na kontaktní adresu Provozovatele. Tato výpověď je vždy platná až od začátku následujícího fakturačního období. V případě, že Zákazník vypoví provozování Služby v průběhu fakturačního období, nemůže uplatnit nárok na vrácení částky za provozování Služby do konce fakturačního období.

Objednáním služby nevzniká Zákazníkovi nárok na podporu a servis instalovaného HW. Ten se řídí záručními podmínkami v rámci kupní smlouvy nebo samostatnými smluvními podmínkami dodavatele, od kterého Zákazník tento hardware zakoupil.

Po objednání je služba funkční v dočasném provozu. V rámci této doby je možné parametry služby změnit. Toto období není účtováno.  Nejdéle do 7 kalendářních dnů je nutné provést potvrzení – aktivaci služby. Pokud do uvedené doby nebude služba aktivována, dojte k zablokování uživatelského přístupu na server Aktion.ONE. Po 15 dnech bez aktivace bude služba stornována a zadané uživatelské údaje a veškerá data budou vymazány.

Potvrzení – aktivace služby je prováděno Zákazníkem na Portále. Po aktivaci je platnost služby neomezená a řídí se dle objednávky a VOP. Po aktivaci služby jsou Zákazníkovi vystavovány faktury za čerpání služby dle zvoleného zúčtovacího období.

Splatnost faktur za službu Docházka Online je 20 kalendářních dnů. Faktury jsou zasílány v elektronické podobě na adresu Zákazníka uvedenou při Registraci.

Zákazník se zavazuje provádět platby nejpozději k datu splatnosti faktury nebo výzvy k platbě. Dnem úhrady faktury se rozumí den připsání platby na účet Provozovatele.

Nedoručení faktury nemá vliv na povinnost objednatele řádně a včas uhradit ceny za poskytnuté služby. Pokud nebyla faktura objednateli doručena do jeho e-mailu, je možné fakturu získat na stránkách technické podpora Assist@nt na adrese http://assistant.efg.cz.

Faktura obsahuje veškeré náležitosti daňového dokladu.

Provozovatel je oprávněn v případech prodlení úhrady faktur o více než 5 dní zablokovat Zákazníkovi přístup na Portál. Odblokování je provedeno po připsání dlužné částky na účet. Zablokování a odblokování služby může být Provozovatelem zpoplatněno dle aktuálního ceníku.

Pokud nedojde k úhradě dlužné částky nejdéle do 14 kalendářních dnů po vypršení lhůty splatnosti, služba zaniká. Po této době není možné provést ani nárokovat její odblokování. Uživatelské účty a data budou ze serveru vymazána. Provozovatel není povinen upozorňovat Zákazníka o prodlení po splatnosti faktur.

Zákazník může v rámci používání Portálu změnit parametry služby. Při změně parametrů služby dochází ke změně cen služby a vyúčtování následujícím způsobem:

Porušení některého z ustanovení těchto VOP Zákazníkem, může být důvodem k okamžitému přerušení poskytování Služby. V takovém případě se má za to, že Zákazník odstoupil od příslušné Objednávky. Zákazník ztrácí nárok na vrácení již zaplacené úhrady, resp. Provozovatel neztrácí nárok na úhradu za Služby za celé fakturační období.

Zákazník může převést svoji objednanou službu Aktion.ONE na běžnou licenci Aktion za předpokladu, že uhradí rozdíl mezi cenou HW určeného pro službu Aktion.ONE a standardní cenou HW.

Zákazník je povinen neprodleně reklamovat vadné poskytování Služby. Nesprávné vyúčtování ceny je zákazník povinen reklamovat nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení, jinak toto právo zanikne. Reklamace se uplatňuje písemně na adresu Provozovatele a musí obsahovat popis reklamované závady. Reklamace se vyřizují zpravidla ve lhůtách od 1 do 30 kalendářních dnů, dle jejich složitosti a technické nebo administrativní náročnosti. Uplatnění reklamace proti výši účtované ceny za Službu nemá odkladný účinek a Zákazník je povinen zaplatit účtovanou cenu v plné výši do termínu splatnosti. Na základě kladně vyřízené reklamace má Zákazník právo na vrácení přeplatku z ceny nebo na snížení ceny.

Doba čerpání služeb

Objednávka na poskytování Služby se uzavírá na dobu neurčitou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Služba zaniká v případech:

Veškeré, do té doby nevyfakturované a neuhrazené peněžité pohledávky a závazky vyplývající z Objednávky budou vyrovnány nejpozději do 30 kalendářních dnů po ukončení Objednávky.

Čerpání Služby se řídí těmi VOP, které platí v okamžiku, kdy je Služba skutečně čerpána.

Provozovatel je oprávněn vypovědět užívání služby pokud:

Odpovědnost za škodu a náhrada škody

Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do Portálu a Služby, změn aplikace a dalších úprav bez nutnosti předchozího oznámení Zákazníkům. Jde především o automatický upgrade klientské aplikace, úpravy ve webové aplikaci a automatickým upgrade firmware v zakoupeném hardware.

Přerušení nebo omezení poskytování Služby z důvodů uvedených v Objednávce, VOP nebo právních předpisech anebo v obchodních zvyklostech není vadným plněním Provozovatele a Zákazníkovi nenáleží uplatňovat práva související s vadným plněním.

Smluvní strany jsou zajedno v tom, že není-li ve VOP nebo objednávce stanoveno jinak, v otázce náhrady eventuelních škod způsobených jednou smluvní stranou druhé smluvní straně při uplatňování této objednávky platí zásada, že se vždy hradí pouze skutečná prokázaná škoda (nikoliv ušlý zisk).

Pokud měsíční provoz portálu bude z prokazatelné viny Provozovatele nižší než 100%, má Zákazník nárok na uplatnění slevy směrem k Provozovateli dle níže uvedeného schématu. O nárok na uplatnění slevy musí zákazník písemně zažádat provozovatele.

Měsíční provoz serveru Výpadek Sleva z ceny měsíčního paušálu
% hod hod %
99,89 719,2 0,8 0
98,61 710,0 10,0 5
97,5 702,0 18,0 10
95 684,0 36,0 15
90 648,0 72,0 25
80 576,0 144,0 50
méně než 80 méně než 576,0 více než 144,0 100

Slevy nelze uplatit na tyto výpadky provozu serveru:

Odpovědnost na škodě ze strany Provozovatele při poskytování služeb dle těchto VOP a příslušných smluv není dána:

Maximální výše úhrady veškeré škody ze strany Provozovatele Zákazníkovi je stanovena na pětinásobek měsíční úhrady za Službu.

Zákazník odpovídá za škodu způsobenou sobě, Provozovateli nebo třetí straně tím, že poskytl nepravdivé nebo zavádějící údaje v Objednávce nebo ve Smlouvě.

Závěrečná ujednání 

Smluvní strany považují za důvěrné ve smyslu § 271 obchodního zákoníku všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené Objednávky, nebo které se dozvědí v souvislosti s jejím plněním, a tyto informace nesdělí, nezpřístupní nebo neumožní zpřístupnit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Tento závazek mlčenlivosti platí po dobu 1 roku po ukončení Objednávky.

Zákazník akceptací těchto VOP podmínek souhlasí s tím, že mu Poskytovatel bude na jeho elektronický kontakt pro elektronickou poštu zasílat informace o poskytování Služeb, které si Zákazník u Poskytovatele objednal, jakož i se zasíláním obchodních sdělení, nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobních a jiných aktivitách podle § 2 písm. f) a § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informačních společnosti).

Provozovatel na portále nezpracovává osobní údaje zákona č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odchylná ujednání Služby na základě objednávky nebo smlouvy (provedená nikoliv jednostranným právním úkonem) mají přednost před zněním VOP.

Práva a povinnosti vyplývající z Objednávky přechází na právní nástupce Poskytovatele a Zákazníka. Převod práv a povinností Zákazníka z Objednávky na třetí osoby je možný pod sankcí neplatnosti Objednávky pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.

Smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky, zejména obchodním zákoníkem. Uzavřením Objednávky smluvní strany souhlasí za použití § 262 obchodního zákoníku, že právní vztahy z této Objednávky vyplývající se řídí především obchodním zákoníkem, popř. ve spojení s občanským zákoníkem ve smyslu § 261/6 obchodního zákoníku.

V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními Smlouvy a VOP, mají přednost ustanovení Smlouvy před VOP.

VOP pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti pozdějších VOP.

VOP jsou zveřejněny po dobu 24 hodin denně na síti internet na adrese: http://www.dochazkaonline.cz a jsou v tištěné podobě k dispozici na poštovní adrese Provozovatele.

Dnem vydání nových se ruší dosavadní VOP.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 01. 09. 2009.